Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2023/2024 podle ročního projektu
„Dvanáct měsíčků aneb barevné měsíce“.

Nástěnka  

Vážení rodiče, celý kolektiv MŠ Sloupno moc děkuje za krásné dárky a skvělou zahradní

slavnost, kde jsme si vytvořili velmi přátelskou atmosféru. Všem předškoláčkům ještě jednou

přejeme úspěšné vykročení do školy a hlavně pevné zdraví a krásné prázdniny plné sluníčka.

                          za celý kolektiv - DÍKY MOC !!!!!   Ilona Tauchmanová

Co nás čeká do konce roku……..

  • 24.-28.6. – „Sluníčkový týden aneb loučíme se se školním rokem….

----------------------------------------------------------------------------------------

        Uzavření MŠ o letních prázdninách 8.7. -9.8.2024

....................................................................................................

                 ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2023/2024 

"...DVANÁCT MĚSÍČKŮ aneb barevné měsíce..."

- v rámci rozvoje povědomí o ročních obdobích, tradicích,

zvycích a měnících se barvnách v roce

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

  • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2024/2025

Zápis do školky na příští školní rok bude 

2. a 3.května 2024. Zápis ukončen MŠ naplněna !!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


                                

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,Sloupno, Sloupno 69, Smidary 503 53, rozhodl

podle ustanovení § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

ředpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Sloupno, pro školní rok 2024/2025takto:

    

   Registrační číslo

       uchazeče                     Výsledek zápisu

 

1         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

3         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

4         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

5         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024 

7         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

8         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

9         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

10       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

11       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

12       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

13       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

14       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

15        Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

16        Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

17         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

19         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

20         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

21         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024 

22         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

23         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024  

24         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

25         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

Datum zveřejnění 31.5.2024        Mgr. Ilona Tauchmanová, řed. školy

  


V MŠ stále probíhá  SBĚR STARÉHO PAPÍRU !!!!

Noste prosím do kontejneru u vrat do školky.

                  Děkujeme


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Charakteristika vzdělávacího programu

Objevujeme svět

Vzdělávací program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu. Výchovně vzdělávací činnost je zpracována do měsíčních integrovaných bloků – je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnost dítěte. Dále probouzí v dítěti aktivní zájem dívat se kolem sebe. Naslouchat, objevovat, ukázat co všechno umí, zvládne a dokáže. Umožní dítěti hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Všímat si rozmanitosti a barevnosti světa kolem nás, vnímat potřebu jak ho objevovat, tak i chránit.

Podtémata v integrovaných blocích využívá pedagog ke krátkodobému plánování. V každodenní činnosti sestavuje z jednotlivých oblastí – barevnou paletu jako fungující celek výchovné činnosti. Pro přehlednost a snadnější zapamatování a zpětnou kontrolu pedagoga reprezentují oblasti obsažené v Rámcovém programu konkretizované očekávané výstupy, které jsou přehledně sestavovány na evaluačních nástěnkách.

Cílem je vytvořit co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících a k sobě ladících oblastí (očekávaných výstupů), které vytváří barevnou paletu vědomostí, dovedností a schopností dětí.

Vzdělávací program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je vždy upraven každému dítěti přesně na míru dle individuálních vzdělávacích plánů.

Roční projekt "Dvanáct měsíčků aneb barevné měsíce"

INTEGROVANÉ BLOKY:

-> V ZÁŘÍ SE SEJDEM POD JABLONÍ

-> V ŘÍJNU DÉŠŤ PLESKÁ PO STŘEŠE

-> LISTOPAD SVLÉKÁ STROMŮM ŠATY

-> V PROSINCI ZRAKOU HVĚZDY ZLATÝ

-> LEDEN JE MĚSÍC PLNÝ LEDU

-> ÚNOR ZAVOLÁ SKŘIVÁNKA

-> BŘEZEN DÁ PRVNÍ LŽIČKU MEDU

-> V DUBNU SE ČISTÍ STUDÁNKA

-> KVĚTEN SI ŘÍKÁ PODLE KVÍTÍ

-> ČERVEN SI NA SVĚT SLUNCEM SVÍTÍ

    

 

 

 

 

 

                      

 

Projekty MŠ

Šablony I - Personální podpora do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000561. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj