Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2020/2021 podle ročního projektu
„Jedeme na výlet
aneb cestujeme s Lipáčkem“
.

Nástěnka

Vážení rodiče,

dle nařízení ministerstva zdravotnictví ze dne 20.4.2021 –

 se od pondělí 26. dubna 2021

znovu otevírá naše mateřská škola pro všechny děti (bez rozdílu věku).

Děti se také od pondělí 26.4. již NEBUDOU TESTOVAT.

Toto nařízení platí zatím pouze v našem Královehradeckém kraji a kraji Karlovarském.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

informace - viz. níže platí do pátku 23.4.2021

Vážení rodiče, v pondělí 12. dubna se znovu otevře naše mateřská škola.

Zatím ale pouze:

  • pro děti, které plní povinnou předškolní docházku (děti narozené do 31.8.2015). 
  • pro děti, které navštěvují speciální třídu, zřízenou dle § 16 odst. 9 škols. zákona
  • pro děti zdravotníků, policistů, hasičů, vojáků, pedagogů, kteří zajišťují prezenční vzděl. ve školách, zaměstnanců orgánů veřejného zdraví, zaměstnanců Úřadů práce, ČSSZ, Finančních úřadů, zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Docházka je podmíněna tím, že se děti budou 2x týdně testovat (v pondělí a čtvrtek, při nepravidelné docházce bude řešeno individuálně). Samozřejmě máte možnost dítě  i nadále z docházky do MŠ omluvit.

Jak bude testování probíhat:

Testovat bude rodič (pracovníci MŠ nemají k tomuto úkonu pravomoce – nemají toto v náplni práce a nejsou zdravotníky). Protože nemáme prostor, kde by rodič mohl být s dítětem po dobu, než se ukáže výsledek testu v rozestupu od dalších rodičů, bude probíhat testování následovně:

  • Rodič si ráno otestuje své dítě u hlavních dveří pod dohledem určeného pracovníka MŠ. Test nechá položený na připraveném stolečku (test bude označen jménem a časem) a poté počká v autě, venku. Pokud bude test negativní, odchází s dítětem do šatny a předá do třídy. Pokud bude test pozitivní, dítě  dále do MŠ nesmí a rodič je povinen zajistit u dítěte PCR test. Pokud tento test bude negativní, může dítě do MŠ.
  • Roušky ani jinou ochranu úst děti mít v době pobytu v MŠ NEMUSEJÍ.
  • testovat se nemusí děti, které prodělaly onemocnění Covid-19 a byla jim nařízena izolace, karanténa a od prvního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní (s podmínkou, že rodič předloží potvrzení od pediatra, že mu byl potvrzen pozitivní test)

Ohledně docházky mladších dětí nemáme v tuto chvíli žádné konkrétní informace.Zápis do MŠ na šk. rok 2021/2022

Zápis se bude konat od 3.5. do 7.5.2021 online.

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ. Žádost musí být potvrzena lékařem, že je dítě řádně očkováno, potvrzení nemusí mít děti, které budou od září 2021 předškoláky. 

Tuto žádost + kopii rodného listu zašlete prosím  poštou nebo vhoďte do schránky na hlavních dveřích MŠ.

TĚŠÍME SE NA VÁS!


AHOOOOJ DĚTI !!!!!

Moc Vám děkujeme za krásné fotografie s velikonocemi, které jste nám poslaly.

Těšíme se, až se zase všichni uvidíme a budeme si ovšem povídat.


V pátek 30.4. oslavíme společně na školní zahradě ČARODĚJNICE.

- připravte prosím dětem čarodějnické kostýmy.....


Vážení rodiče, z důvodů nařízení vlády ČR je

mateřská škola nadále uzavřena pro mladší děti.

Informace o ošetřovném

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Milé děti a rodiče předškoláků,

nyní po dobu uzavřené školky, si určitě budeme hrát i doma, protože, kdo si hraje, nezlobí. Aby nám ten čas lépe utíkal a předškoláci se připravovali do školy, zkusíme si něco procvičit. Nabízíme několik typů, jak si zkrátit čas:

Interaktivní pracovní učebnice Zápis je tuPublikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

Nabídka dalších webových stránek, kde si můžete společně tvořit, procvičovat apod.:

POZOR!

Kdo nemá možnost internetu, vytištění pracovních listů apod., napište na e-mail: mssloupno@seznam.cz, nebo volejte na telefon 737040688.

Paní učitelky vám připravily různé úkoly (na procvičení zrakové a sluchové percepce, na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, grafomotoriku, časové a předložkové vazby apod.).

Pošlete nám fotku, jak pracujete a až se společně zase uvidíme, budeme si o všem povídat s naším kamarádem LIPÁČKEM.


Školní rok 2020/2021 se ponese stále v duchu výletů a cestování. Podnikneme spoustu výletů, do kterých se věříme zapojíte i Vy.

Roční projekt "Jedeme na výlet aneb cestujeme s LIPÁČKEM"

Motivační loutku "Lipáčka" vám budeme půjčovat na vaše výlety s dětmi po krásách naší vlasti a vy nám za to zašlete fotografie s kamarádem Lipáčkem". Těšíme se, že si s námi umíte hrát.

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.


Před nástupem do školky máte povinnost podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory)

Čestné prohlášení si můžete stáhnout nebo ho podepíšete před nástupem do MŠ.


Co sebou do MŠ

  • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Charakteristika vzdělávacího programu

Objevujeme svět

Vzdělávací program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu. Výchovně vzdělávací činnost je zpracována do měsíčních integrovaných bloků – je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnost dítěte. Dále probouzí v dítěti aktivní zájem dívat se kolem sebe. Naslouchat, objevovat, ukázat co všechno umí, zvládne a dokáže. Umožní dítěti hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Všímat si rozmanitosti a barevnosti světa kolem nás, vnímat potřebu jak ho objevovat, tak i chránit.

Podtémata v integrovaných blocích využívá pedagog ke krátkodobému plánování. V každodenní činnosti sestavuje z jednotlivých oblastí – barevnou paletu jako fungující celek výchovné činnosti. Pro přehlednost a snadnější zapamatování a zpětnou kontrolu pedagoga reprezentují oblasti obsažené v Rámcovém programu konkretizované očekávané výstupy, které jsou přehledně sestavovány na evaluačních nástěnkách.

Cílem je vytvořit co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících a k sobě ladících oblastí (očekávaných výstupů), které vytváří barevnou paletu vědomostí, dovedností a schopností dětí.

Vzdělávací program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je vždy upraven každému dítěti přesně na míru dle individuálních vzdělávacích plánů.

Roční projekt "JEDEME NA VÝLET“

INTEGROVANÉ BLOKY:

 

....JEDEME ZA KAMARÁDY...

....VÝLET DO PODZIMNÍHO KRÁLOVSTVÍ....

....POZNÁVÁME VĚCI KOLEM NÁS...

....VÁNOČNÍ ČAS....

....CESTOVÁNÍ ZIMNÍ KRAJINOU.....

....CESTA ZA TÍM, CO MÁM RÁD....

...PUTOVÁNÍ ZA ŘEMESLEM...

...PUTOVÁNÍ JARNÍ ZAHRADOU....

....VÝLETY ZA ZVÍŘÁTKY...

...VÝLETY DO CIZÍCH KRAJŮ....

    

 

 

 

 

 

                      

 

Projekty MŠ

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj