Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2020/2021 podle ročního projektu
„Jedeme na výlet
aneb cestujeme s Lipáčkem“
.

Nástěnka

Vážení rodiče,

dle nařízení ministerstva zdravotnictví ze dne 20.4.2021 –

 se od pondělí 26. dubna 2021

znovu otevírá naše mateřská škola pro všechny děti (bez rozdílu věku).

Děti se také od pondělí 26.4. již NEBUDOU TESTOVAT.

Toto nařízení platí zatím pouze v našem Královehradeckém kraji a kraji Karlovarském.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

informace - viz. níže platí do pátku 23.4.2021

Vážení rodiče, v pondělí 12. dubna se znovu otevře naše mateřská škola.

Zatím ale pouze:

  • pro děti, které plní povinnou předškolní docházku (děti narozené do 31.8.2015). 
  • pro děti, které navštěvují speciální třídu, zřízenou dle § 16 odst. 9 škols. zákona
  • pro děti zdravotníků, policistů, hasičů, vojáků, pedagogů, kteří zajišťují prezenční vzděl. ve školách, zaměstnanců orgánů veřejného zdraví, zaměstnanců Úřadů práce, ČSSZ, Finančních úřadů, zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Docházka je podmíněna tím, že se děti budou 2x týdně testovat (v pondělí a čtvrtek, při nepravidelné docházce bude řešeno individuálně). Samozřejmě máte možnost dítě  i nadále z docházky do MŠ omluvit.

Jak bude testování probíhat:

Testovat bude rodič (pracovníci MŠ nemají k tomuto úkonu pravomoce – nemají toto v náplni práce a nejsou zdravotníky). Protože nemáme prostor, kde by rodič mohl být s dítětem po dobu, než se ukáže výsledek testu v rozestupu od dalších rodičů, bude probíhat testování následovně:

  • Rodič si ráno otestuje své dítě u hlavních dveří pod dohledem určeného pracovníka MŠ. Test nechá položený na připraveném stolečku (test bude označen jménem a časem) a poté počká v autě, venku. Pokud bude test negativní, odchází s dítětem do šatny a předá do třídy. Pokud bude test pozitivní, dítě  dále do MŠ nesmí a rodič je povinen zajistit u dítěte PCR test. Pokud tento test bude negativní, může dítě do MŠ.
  • Roušky ani jinou ochranu úst děti mít v době pobytu v MŠ NEMUSEJÍ.
  • testovat se nemusí děti, které prodělaly onemocnění Covid-19 a byla jim nařízena izolace, karanténa a od prvního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní (s podmínkou, že rodič předloží potvrzení od pediatra, že mu byl potvrzen pozitivní test)

Ohledně docházky mladších dětí nemáme v tuto chvíli žádné konkrétní informace.Zápis do MŠ na šk. rok 2021/2022

Zápis se bude konat od 3.5. do 7.5.2021 online.

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ. Žádost musí být potvrzena lékařem, že je dítě řádně očkováno, potvrzení nemusí mít děti, které budou od září 2021 předškoláky. 

Tuto žádost + kopii rodného listu zašlete prosím  poštou nebo vhoďte do schránky na hlavních dveřích MŠ.

TĚŠÍME SE NA VÁS!


AHOOOOJ DĚTI !!!!!

Moc Vám děkujeme za krásné fotografie s velikonocemi, které jste nám poslaly.

Těšíme se, až se zase všichni uvidíme a budeme si ovšem povídat.


V pátek 30.4. oslavíme společně na školní zahradě ČARODĚJNICE.

- připravte prosím dětem čarodějnické kostýmy.....


Vážení rodiče, z důvodů nařízení vlády ČR je

mateřská škola nadále uzavřena pro mladší děti.

Informace o ošetřovném

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Milé děti a rodiče předškoláků,

nyní po dobu uzavřené školky, si určitě budeme hrát i doma, protože, kdo si hraje, nezlobí. Aby nám ten čas lépe utíkal a předškoláci se připravovali do školy, zkusíme si něco procvičit. Nabízíme několik typů, jak si zkrátit čas:

Interaktivní pracovní učebnice Zápis je tuPublikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

Nabídka dalších webových stránek, kde si můžete společně tvořit, procvičovat apod.:

POZOR!

Kdo nemá možnost internetu, vytištění pracovních listů apod., napište na e-mail: mssloupno@seznam.cz, nebo volejte na telefon 737040688.

Paní učitelky vám připravily různé úkoly (na procvičení zrakové a sluchové percepce, na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, grafomotoriku, časové a předložkové vazby apod.).

Pošlete nám fotku, jak pracujete a až se společně zase uvidíme, budeme si o všem povídat s naším kamarádem LIPÁČKEM.


Školní rok 2020/2021 se ponese stále v duchu výletů a cestování. Podnikneme spoustu výletů, do kterých se věříme zapojíte i Vy.

Roční projekt "Jedeme na výlet aneb cestujeme s LIPÁČKEM"

Motivační loutku "Lipáčka" vám budeme půjčovat na vaše výlety s dětmi po krásách naší vlasti a vy nám za to zašlete fotografie s kamarádem Lipáčkem". Těšíme se, že si s námi umíte hrát.

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.


Před nástupem do školky máte povinnost podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory)

Čestné prohlášení si můžete stáhnout nebo ho podepíšete před nástupem do MŠ.


Co sebou do MŠ

  • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Úhrady školného a stravného

Školné

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.

Na základě ustanovení § 6 odst. 1. vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se stanoví povinnost přispívat na částečnou úhradu mateřské školy.

Měsíční poplatek za 1 dítě: 180 Kč

Stravné

Cena stravného na 1 den/ děti do 6 let
Oběd a dvě svačiny: 34 Kč
Svačina a oběd: 28 Kč

Cena stravného na 1 den/ děti do 7 let
Oběd a dvě svačiny:  37 Kč
Svačina a oběd: 31 Kč

Místní důchodci: 50,- Kč (4,- Kč přispívá OÚ)

Cizí strávníci: 50,- Kč

Stravu nutno nahlašovat i odhlašovat den předem do 13.00 hod. V případě náhlého onemocnění si lze oběd v MŠ vyzvednout osobně, a to do 11.15 hodin.

Projekty MŠ

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj