Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2022/2023 podle ročního projektu
„Z pohádky do pohádky“.

Nástěnka

Obec a hasiči  Sloupno

                   srdečně zvou všechny děti 

     MIKULÁŠSKOU        

           NADÍLKU       

    Kde: před mateřskou školou                                                                                                                  

    Kdy: v neděli  4.12.2022

    V kolik: 17,00 hodin

---------------------------------------------------------------------------

            Srdečně zve všechny maminky a tatínky

                na VÁNOČNÍ BESÍDKU s názvem "ANDĚLSKÉ VÁNOCE"

    Kde: v mateřské škole

    Kdy: ve čtvrtek  15.12.2022

    V kolik: 15,00 h

---------------------------------------------------------------------------------

Co nás čeká do Vánoc.......

 • 2.12. – školní výlet na Vánoční Hrádek u Nechanic

(odjezd autobusem z MŠ v 7,30 h) – svačinu i oběd zajistí MŠ

 • 5.-9.12.- „ČERTÍ TÝDEN“
 • 6.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ve školce 10,00 h (příchod Mikuláše, čertovské družiny a anděla)
 • 8.12. návštěva Jiráskova divadla „Pozpívejme si děti…..“ představení od 8,30 h (opět prosíme, kdo můžete přivezte děti k divadlu, p. učitelka tam bude opět čekat již v 7,10h)
 • 12.-16.12. „Popelčiny vánoce aneb Popelka se chystá na svátky….“
 • 14.12. navštíví předškolní děti knihovnu v Novém Bydžově – čtenářská gramotnost – vánoční příběhy + tvořivá vánoční dílna
 • 15.12. od 9,30 h „VÁNOČNÍ ANDĚLSKÁ BESÍDKA“ – pro místní klub důchodců a zároveň babičky a dědečky všech našich dětí (aby nás nebylo odpoledne na besídce moc) – Vystoupení dětí + pohoštění pro důchodce……

(prosíme maminky připravte dětem jakékoliv bílé, světlé oblečení….- děti budou jako andílci)                               DĚKUJEME !!!!!

 • 15.12. od 15,00 h „VÁNOČNÍ ANDĚLSKÁ BESÍDKA“ pro maminky a tatínky a přátele školky…..
 • 16.12. JEŽÍŠEK VE ŠKOLCE……

(vánoční hostina a čekání na Ježíška) – prosíme všechny maminky připravte dětem malou krabičku s cukrovím)    DĚKUJEME !!!!!

 • 19.-22.12. – POPELČINY VÁNOCE

 

                         UZAVŘENÍ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

                                  (MŠ je uzavřena dle školáků od 23.12. do 2.1.2023)

                                        Do školky se jde 3.1.2023

Krásné vánoce a pevné zdraví přeje Kolektiv MŠ

 ------------------------------------------------------------------------------

Nadstandartní aktivity v MŠ:

Angličtina – každé pondělí 12,15 – 12,45 h

Flétnička – každé úterý 12,15 – 12,45

Logopedie – individuálně – rozpis budou mít děti v sešitě (který den mají mít sešit)

JUDO – každý čtvrtek

Šikulové – každý čtvrtek 12,15 – 13,00 h

Kdo chodil již v loňském roce, pokračujeme v sešitech z loňska.

-----------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

NAŠE ŠKOLKA SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

 ZAPOJILA DO PROJEKTU:          

                         na rozvoj

        ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI  

„….MAMI-TATI, POJĎME SI ČÍST…..“

- zapojte se s námi a čtete dětem pohádky, příběhy apod.

(vše co doma čtete, zapište prosím na připravenou tabulku (jméno vašeho dítěte), která visí

na pletivu na schodech). Abychom měli zpětnou vazbu a mohli si s dětmi o všem povídat.

                     DĚKUJEME, ŽE SI S NÁMI UMÍTE HRÁT.......

............................................................................................

Vážení rodiče, založili jsme společnou skupinu na

messengeru (kam vkládáme více fotografií z dění ve školce)

JE TO POUZE PRO FOTOGRAFIE !!!!

Kdo má zájem - napište se prosím na nástěvku  v MŠ, 

pod jakým jménem na messengeru jste...

Je to jenom skupina rodičů v MŠ - nikdo jiný se tam nedostane....

--------------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2022/2023 

"...Z pohádky do pohádky..."

- v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti podnikneme společné výlety do říše pohádek

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2022/2023

Zápis do školky na příští školní rok bude 

od 2. - 6. května 2022. UKONČEN - kapacita naplněna!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


 


 


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Speciálně pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení. Speciálně pedagogická péče je realizována skupinově i individuálně a je zaměřena na rozvoj poznávacích, řečových, smyslových, tělesných schopností, rozvoje motoriky a prosociálního chování.

Ve speciální třídě pro děti s různými druhy postižení, se zaměřujeme  na léčbu šilhavosti a tupozrakosti se věnujeme hlavně v rámci očních vad reedukaci a kompenzaci zraku. Denně jsou zařazována pleoptická a ortoptická cvičení zaměřená na navození binukulárních funkcí, cvičení na koordinaci oko-ruka a smyslová cvičení, která slouží v rámci kompenzace zraku. (Dle projektu „Rok v MŠ aneb smyslová výchova“, který tvoří přílohu ŠVP).

Zvláštní pozornost je věnována také logopedické péči, která je prováděna skupinově v rámci tříd i individuálně v logopedické cvičebně. Tato péče je prováděna v rámci zpracovaného projektu školy „Preventivní logopedické chvilky“, který také tvoří přílohu ŠVP. Do spolupráce jsou zapojeni i rodiče, kteří spolupracují na nácviku správné výslovnosti v rámci pracovních domácích sešitů.

Ve speciální třídě  jsou denně zařazována cvičení na rozvoj prostorové orientace a pohybových dovedností, cvičení na balančních míčích, cvičení na rozvoj komunikačních dovedností pro nemluvící děti (komunikační tabulky, obrázkové čtení, při kterém se děti naučí pomocí obrázků vyjadřovat své potřeby a dorozumět se s okolím. V rámci rehabilitační péče je zařazována „Synergetická reflexní terapie“, která slouží pro děti s DMO a terapie „Míčkování“, která slouží k prevenci dýchacích obtíží. Do programu jsou také zařazována cvičení na rozvoj grafomotoriky a zlepšení koordinace pohybů.

Pro děti s poruchou autistického spektra je poskytována speciálně pedagogická péče, která je zaměřena na strukturalizaci a vizualizaci. Pro tyto děti jsou vytvářeny individuální obrázkové (piktogramové) komunikační tabulky.

Od září 2016 vzděláváme děti se speciálními vzdělávacími potřebami i v běžných třídách, kde se snažíme vytvořit vhodné propojení světa handicapovaných s intaktní společností.

Nově od září 2014  probíhá s předškolními dětmi trénink jazykového uvědomování podle Elkonina = rozvíjení jazykových schopností, které pomáhá dětem v oblasti předčtenářské gramotnosti. Tato metoda formuje u dítěte základní mechanismus čtení na základě poznání zvukové struktury mateřského jazyka. Je výborným pomocníkem pro děti s opožděným vývojem řeči, pro děti s vývojovou dysfázií, ale i pro běžnou populaci předškolních dětí.

Nově od září 2015 probíhá s dětmi předškolními, s dětmi s odkladem školní docházky a s dětmi s poruchami vývoje "Metoda dobrého startu".  Tato metoda sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, ale hlavně přispívá k rozvoji řeči a grafomotoriky.

Nově od září 2019 se věnujeme neuro-vývojové stimulaci. Cvičení na celkové zklidnění a uvolňování svalstva pro děti s poruchovu pozornosti a hyperaktivitou.

Pro děti s grafomotorickými obtížemi (vadný úchop, těžkopádné písmo, nechuť k malování) nabízíme nápravu dle programu "NEBOJTE SE PSANÍ" - dle PaedDr. Heyrovské "Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku.

Nedílnou součástí péče o děti s handicapem je každodenní komunikace a konzultace s rodiči, nejen v rámci úkolů na logopedické a grafomotorické cvičení, ale hlavně v oblasti působení na celkovou osobnost každého jedince a zmírňování jejich obtíží.

S dětmi pracují vyškolení odborníci, nejen speciální pedagogové, ale zkušené kvalifikované paní učitelky s různými odbornými kurzy (ortoptistka, specialistka na synergetickou reflexní terapii + terapii Míčkování, specialistka na ergoterapii, průvodcovskou službu pro nevidomé děti apod.)

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v každé speciální třídě uzpůsobené TVP. Každé dítě s handicapem pracuje dle „Individuálního vzdělávacího plánu“, který konzultujeme vždy s příslušným SPC a s rodiči.

Mateřská škola je vybavena různými kompenzačními a rehabilitačními pomůckami. Např. polohovací židle, polohovací vaky a podložní válce, míčkový bazén, gymnastické míče, terapeutické míčky, na rozvoj grafomotoriky – pískovničky, grafomotorické nástavce, didaktické hry na rozvoj smyslového vnímání (sluchové kostky, ozvučné hračky, hmatové pomůcky, reliéfní hry), pomůcky na dechová cvičení, strukturované pracovní koutky, komunikační tabulky, masážní a rehabilitační pomůcky, pleoptické pomůcky, ortoptické přístroje (CAM, Lokalizátor – Korektor, Synaptophor, Cupersův koordinátor apod.).

V rámci provázané spolupráce rodina – škola nabízíme možnost půjčování širokého množství odborné litarutury.

Projekty MŠ

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj