Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2020/2021 podle ročního projektu
„Jedeme na výlet
aneb cestujeme s Lipáčkem“
.

Nástěnka

Vážení rodiče,

   i my chceme přispět ke zmírnění vlny onemocnění, prosíme rodiče, dodržujte stále hygienická opatření, i my jsme se už potýkali s výskytem Koranaviru u dvou pracovnic MŠ. Děti i paní učitelka musely do karantény a na testy, tak ještě jednou apalujeme na velkou zodpovědnost v mateřské škole.

Noste roušky
Dezinfikujte si ruce (sobě i dětem)
Vstupujte pouze jeden člen rodiny

Věříme, že vše společně zvládneme a budeme se těšit na další

 (dnes už NORMÁLNÍ DNY)               Kolektiv MŠ Sloupno

--------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro rodiče!!!

V pátek 27.11. proběhne v MŠ focení dětí, které můžete použít

jako vánoční dárek. Focení bude s pozadím Zimní les..

(připravte dětem oblečení na téma Zima (čepice, kabátky,

bundy, zimní boty apod.) Kdo chce, může přijít i se sourozencem)

----------------------------------------------------------------------------------------

Milé děti a rodiče předškoláků,

je nyní taková divná doba, ale my se stále budeme držet našeho známého hesla:

"... KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ...."

- aby nám ten čas v podzimních dnech lépe utíkal, zkuste si doma taky 

něco procvičit. Nabízíme několik typů, jak si zkrátit čas a připravit se do školy.

Nabídka různých webových stránek, kde si můžete společně tvořit, procvičovat apod.

www.napadyproanicku.cz

www.skolka-pripravy.cz

www.predskolaci.cz

www.carujeme.cz

www.vesela-chaloupka.cz

www.tvorive.estranky.cz

Kdo nemá možnost internetu, vytištění pracovních listů apod.,

stavte se ve školce, kde Vám paní učitelky různé úkoly připravily.

Až se společně zase uvidíme, budeme si o všem povídat s naším

kamarádem LIPÁČKEM.....

-------------------------------------------------------------------------------------

Hygienická opatření v Mateřské škole Sloupno, platná od 1.9.2020

 Vážení rodiče, seznamte se, prosím, s níže uvedenými hygienickými zásadami, platnými pro školní   rok 2020/2021. (zpracováno dle Manuálu MŠMT)

· v budově mateřské školy pobývejte prosím nezbytně nutnou dobu

· do mateřské školy mohou vstoupit pouze osoby (děti a zákonní zástupci), kteří nevykazují žádné příznaky infekčního onemocnění

· před vstupem do mateřské školy je nutné použít přípravek k desinfekci rukou (přípravky jsou umístěny u obou vchodů do školy)

· před předáním dítěte do třídy je třeba, aby si Vaše dítě důkladně umylo ruce v umývárně (20-30 sekund)

 · v případě, že Vaše dítě bude vykazovat známky onemocnění již při příchodu do mateřské školy, nebude do kolektivu přijato

· pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění v průběhu dne, bude zákonný zástupce vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte

· dětem, u kterých přetrvávají příznaky infekčního onemocnění (alergie, chronické onemocnění), mohou být přijaty do kolektivu dětí v mateřské škole pouze za předpokladu, že zákonný zástupce písemně prokáže absenci infekčního onemocnění (potvrzení vydává lékař pro děti a dorost)

Nezapomeňte si vytisknout čestné prohlášení viz. níže a přinést první den do MŠ.

.......................................................................................................

 Školní rok 2020/2021 se ponese stále v duchu výletů a cestování.

Podnikneme spoustu výletů, do kterých se věříme zapojíte i Vy.

Roční projekt "Jedeme na výlet aneb cestujeme s LIPÁČKEM"

Motivační loutku "Lipáčka" vám budeme půjčovat na vaše výlety

s dětmi po krásách naší vlasti a vy nám za to zašlete fotografie

s kamarádem Lipáčkem". Těšíme se, že si s námi umíte hrát.....

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

------------------------------------------------------------------------------------

Před nástupem do školky máte povinnost podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory)

Čestné prohlášení si můžete stáhnout nebo ho podepíšete před nástupem do MŠ.

Stále prosíme rodiče o vyplnění čestného prohlášení, kdo nastoupil již v srpnu 

i pro nový školní rok.

PROSÍME O DEZINFEKCI RUKOU IHNED PŘI PŘÍCHODU DO MŠ.

(ihned u hlavních dveří)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, od října budou probíhat zájmové aktivity.

Angličtina – bude v pondělí od 12,30

(na tento den noste prosím velký nelinkovaný sešit A4, kdo už navštěvoval kroužek v loňském roce, přinese si sešit z loňska)

Flétnička – pro malý zájem se v letošním roce neuskuteční

Šikulové – budou probíhat každý čtvrtek od 12,30

Judo – pro malý zájem se neuskuteční

Předškoláci budou docházet každé úterý na Metodu dobrého startu – kroužek na rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání dle metodiky prof. Swerkoszové

Logopedie (individuální) – připravte dětem prosím velké nelinkované sešity A4 (kdo již docházel bude pokračovat v sešitech z loňska) -dle domluvy s rodiči (který den)


Plavecká výuka 

Prozatím se plavecká výuka odkládá (náhradní termíny budou

včas vyvěšeny) - vzhledem k mimořádnému opatření.

Probíhá každý pátek - sraz v MŠ do 8,00 h, aby se mohly děti nasvačit.

Odjezd z MŠ v 8,30 h. Předpokládaný příjezd okolo 11,45 h.


Co sebou do MŠ

  • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Speciálně pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení. Speciálně pedagogická péče je realizována skupinově i individuálně a je zaměřena na rozvoj poznávacích, řečových, smyslových, tělesných schopností, rozvoje motoriky a prosociálního chování.

Ve speciální třídě pro děti s různými druhy postižení, se zaměřujeme  na léčbu šilhavosti a tupozrakosti se věnujeme hlavně v rámci očních vad reedukaci a kompenzaci zraku. Denně jsou zařazována pleoptická a ortoptická cvičení zaměřená na navození binukulárních funkcí, cvičení na koordinaci oko-ruka a smyslová cvičení, která slouží v rámci kompenzace zraku. (Dle projektu „Rok v MŠ aneb smyslová výchova“, který tvoří přílohu ŠVP).

Zvláštní pozornost je věnována také logopedické péči, která je prováděna skupinově v rámci tříd i individuálně v logopedické cvičebně. Tato péče je prováděna v rámci zpracovaného projektu školy „Preventivní logopedické chvilky“, který také tvoří přílohu ŠVP. Do spolupráce jsou zapojeni i rodiče, kteří spolupracují na nácviku správné výslovnosti v rámci pracovních domácích sešitů.

Ve speciální třídě  jsou denně zařazována cvičení na rozvoj prostorové orientace a pohybových dovedností, cvičení na balančních míčích, cvičení na rozvoj komunikačních dovedností pro nemluvící děti (komunikační tabulky, obrázkové čtení, při kterém se děti naučí pomocí obrázků vyjadřovat své potřeby a dorozumět se s okolím. V rámci rehabilitační péče je zařazována „Synergetická reflexní terapie“, která slouží pro děti s DMO a terapie „Míčkování“, která slouží k prevenci dýchacích obtíží. Do programu jsou také zařazována cvičení na rozvoj grafomotoriky a zlepšení koordinace pohybů.

Pro děti s poruchou autistického spektra je poskytována speciálně pedagogická péče, která je zaměřena na strukturalizaci a vizualizaci. Pro tyto děti jsou vytvářeny individuální obrázkové (piktogramové) komunikační tabulky.

Od září 2016 vzděláváme děti se speciálními vzdělávacími potřebami i v běžných třídách, kde se snažíme vytvořit vhodné propojení světa handicapovaných s intaktní společností.

Nově od září 2014  probíhá s předškolními dětmi trénink jazykového uvědomování podle Elkonina = rozvíjení jazykových schopností, které pomáhá dětem v oblasti předčtenářské gramotnosti. Tato metoda formuje u dítěte základní mechanismus čtení na základě poznání zvukové struktury mateřského jazyka. Je výborným pomocníkem pro děti s opožděným vývojem řeči, pro děti s vývojovou dysfázií, ale i pro běžnou populaci předškolních dětí.

Nově od září 2015 probíhá s dětmi předškolními, s dětmi s odkladem školní docházky a s dětmi s poruchami vývoje "Metoda dobrého startu".  Tato metoda sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, ale hlavně přispívá k rozvoji řeči a grafomotoriky.

Nově od září 2019 se věnujeme neuro-vývojové stimulaci. Cvičení na celkové zklidnění a uvolňování svalstva pro děti s poruchovu pozornosti a hyperaktivitou.

Pro děti s grafomotorickými obtížemi (vadný úchop, těžkopádné písmo, nechuť k malování) nabízíme nápravu dle programu "NEBOJTE SE PSANÍ" - dle PaedDr. Heyrovské "Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku.

Nedílnou součástí péče o děti s handicapem je každodenní komunikace a konzultace s rodiči, nejen v rámci úkolů na logopedické a grafomotorické cvičení, ale hlavně v oblasti působení na celkovou osobnost každého jedince a zmírňování jejich obtíží.

S dětmi pracují vyškolení odborníci, nejen speciální pedagogové, ale zkušené kvalifikované paní učitelky s různými odbornými kurzy (ortoptistka, specialistka na synergetickou reflexní terapii + terapii Míčkování, specialistka na ergoterapii, průvodcovskou službu pro nevidomé děti apod.)

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v každé speciální třídě uzpůsobené TVP. Každé dítě s handicapem pracuje dle „Individuálního vzdělávacího plánu“, který konzultujeme vždy s příslušným SPC a s rodiči.

Mateřská škola je vybavena různými kompenzačními a rehabilitačními pomůckami. Např. polohovací židle, polohovací vaky a podložní válce, míčkový bazén, gymnastické míče, terapeutické míčky, na rozvoj grafomotoriky – pískovničky, grafomotorické nástavce, didaktické hry na rozvoj smyslového vnímání (sluchové kostky, ozvučné hračky, hmatové pomůcky, reliéfní hry), pomůcky na dechová cvičení, strukturované pracovní koutky, komunikační tabulky, masážní a rehabilitační pomůcky, pleoptické pomůcky, ortoptické přístroje (CAM, Lokalizátor – Korektor, Synaptophor, Cupersův koordinátor apod.).

V rámci provázané spolupráce rodina – škola nabízíme možnost půjčování širokého množství odborné litarutury.

Projekty MŠ

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj