Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2020/2021 podle ročního projektu
„Jedeme na výlet
aneb cestujeme s Lipáčkem“
.

Nástěnka

POZOR, POZOR !!!!

Srdečně zveme všechny děti ve velkou oslavu Dne dětí

na sportovní areál za MŠ "Olympijské hry ve Sloupně".

Sobotní akce pro rodiče a děti 28.5.2022 od 15,00 h.

Co nás čeká v jarních měsících

 • 16.- 20.5.- „Lipáček na statku“ – týden s hospodářskými a domácími zvířátky
 • 16.5. nás navštíví SPC Rukavička z Hradce Králové
 • 17.5. nás navštíví studenti z Gymnázia Nový Bydžov  s projektem „DEN SE ZVÍŘÁTKY“ – děti budou plnit úkoly na 8 stanovištích s domácími mazlíčky
 • 19.5. velká výprava na statek……
 • 23.-27.5. – „Lipáček v ZOO“ – týden s exotickými zvířátky
 • 24.5. TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ OD 15,00 hodin
 • 25.5. ŠKOLNÍ VÝLET DO ZOO STĚŽERY – odjezd od MŠ v 8,00 (svačinu i oběd si vezeme sebou), předpokládaný návrat ve 14,00 h – Sebou: prosíme připravte dětem batůžky a nějakou sladkost + pitíčko
 • 26.5. Velká výprava do vesmíru – MŠ navštíví KOSMICKÝ STAN
 • 28.5. VELKÁ sobotní  OSLAVA DNE DĚTÍ NA SPORTOVNÍM AREÁLU ZA MŠ od 15,00 „OLYMPIÁDA VE SLOUPNĚ“– viz. bližší informace na připravovaném letáčku.
 • 30.5.-3.6. – týden dětských radovánek a oslav Dne dětí
 • 1.6. – soutěžní dopoledne plné zábavy v MŠ
 • 6.-10.6. – velké děti se zúčastní tradiční školy v přírodě

....................................................................................                 

Mateřská škola organizuje ŠKOLU V PŘÍRODĚ

od 6.6. - 10.6.2022

- viz. letáček na nástěnce v MŠ 

přihlášení je také na nástěnce v MŠ 

(mohou i dětí mladší -  od 4 let věku)

................................................................................
Zápis do MŠ na šk. rok 2022/2023

Zápis do školky na příští školní rok bude 

od 2. - 6. května 2022. UKONČEN - kapacita naplněna!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.

..........................................................................................

Uzavření MŠ o letních prázdninách !!!!!

MŠ bude uzavřena od 11.7. do 12.8.2022

(budou probíhat další rekonstrukce.......)


Školní rok 2020/2021 se ponese stále v duchu výletů a cestování. Podnikneme spoustu výletů, do kterých se věříme zapojíte i Vy.

Roční projekt "Jedeme na výlet aneb cestujeme s LIPÁČKEM"

Motivační loutku "Lipáčka" vám budeme půjčovat na vaše výlety s dětmi po krásách naší vlasti a vy nám za to zašlete fotografie s kamarádem Lipáčkem". Těšíme se, že si s námi umíte hrát.

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.


Před nástupem do školky máte povinnost podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory) - až při nástupu dětí do MŠ.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout nebo ho podepíšete před nástupem do MŠ.


Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Speciálně pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení. Speciálně pedagogická péče je realizována skupinově i individuálně a je zaměřena na rozvoj poznávacích, řečových, smyslových, tělesných schopností, rozvoje motoriky a prosociálního chování.

Ve speciální třídě pro děti s různými druhy postižení, se zaměřujeme  na léčbu šilhavosti a tupozrakosti se věnujeme hlavně v rámci očních vad reedukaci a kompenzaci zraku. Denně jsou zařazována pleoptická a ortoptická cvičení zaměřená na navození binukulárních funkcí, cvičení na koordinaci oko-ruka a smyslová cvičení, která slouží v rámci kompenzace zraku. (Dle projektu „Rok v MŠ aneb smyslová výchova“, který tvoří přílohu ŠVP).

Zvláštní pozornost je věnována také logopedické péči, která je prováděna skupinově v rámci tříd i individuálně v logopedické cvičebně. Tato péče je prováděna v rámci zpracovaného projektu školy „Preventivní logopedické chvilky“, který také tvoří přílohu ŠVP. Do spolupráce jsou zapojeni i rodiče, kteří spolupracují na nácviku správné výslovnosti v rámci pracovních domácích sešitů.

Ve speciální třídě  jsou denně zařazována cvičení na rozvoj prostorové orientace a pohybových dovedností, cvičení na balančních míčích, cvičení na rozvoj komunikačních dovedností pro nemluvící děti (komunikační tabulky, obrázkové čtení, při kterém se děti naučí pomocí obrázků vyjadřovat své potřeby a dorozumět se s okolím. V rámci rehabilitační péče je zařazována „Synergetická reflexní terapie“, která slouží pro děti s DMO a terapie „Míčkování“, která slouží k prevenci dýchacích obtíží. Do programu jsou také zařazována cvičení na rozvoj grafomotoriky a zlepšení koordinace pohybů.

Pro děti s poruchou autistického spektra je poskytována speciálně pedagogická péče, která je zaměřena na strukturalizaci a vizualizaci. Pro tyto děti jsou vytvářeny individuální obrázkové (piktogramové) komunikační tabulky.

Od září 2016 vzděláváme děti se speciálními vzdělávacími potřebami i v běžných třídách, kde se snažíme vytvořit vhodné propojení světa handicapovaných s intaktní společností.

Nově od září 2014  probíhá s předškolními dětmi trénink jazykového uvědomování podle Elkonina = rozvíjení jazykových schopností, které pomáhá dětem v oblasti předčtenářské gramotnosti. Tato metoda formuje u dítěte základní mechanismus čtení na základě poznání zvukové struktury mateřského jazyka. Je výborným pomocníkem pro děti s opožděným vývojem řeči, pro děti s vývojovou dysfázií, ale i pro běžnou populaci předškolních dětí.

Nově od září 2015 probíhá s dětmi předškolními, s dětmi s odkladem školní docházky a s dětmi s poruchami vývoje "Metoda dobrého startu".  Tato metoda sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, ale hlavně přispívá k rozvoji řeči a grafomotoriky.

Nově od září 2019 se věnujeme neuro-vývojové stimulaci. Cvičení na celkové zklidnění a uvolňování svalstva pro děti s poruchovu pozornosti a hyperaktivitou.

Pro děti s grafomotorickými obtížemi (vadný úchop, těžkopádné písmo, nechuť k malování) nabízíme nápravu dle programu "NEBOJTE SE PSANÍ" - dle PaedDr. Heyrovské "Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku.

Nedílnou součástí péče o děti s handicapem je každodenní komunikace a konzultace s rodiči, nejen v rámci úkolů na logopedické a grafomotorické cvičení, ale hlavně v oblasti působení na celkovou osobnost každého jedince a zmírňování jejich obtíží.

S dětmi pracují vyškolení odborníci, nejen speciální pedagogové, ale zkušené kvalifikované paní učitelky s různými odbornými kurzy (ortoptistka, specialistka na synergetickou reflexní terapii + terapii Míčkování, specialistka na ergoterapii, průvodcovskou službu pro nevidomé děti apod.)

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v každé speciální třídě uzpůsobené TVP. Každé dítě s handicapem pracuje dle „Individuálního vzdělávacího plánu“, který konzultujeme vždy s příslušným SPC a s rodiči.

Mateřská škola je vybavena různými kompenzačními a rehabilitačními pomůckami. Např. polohovací židle, polohovací vaky a podložní válce, míčkový bazén, gymnastické míče, terapeutické míčky, na rozvoj grafomotoriky – pískovničky, grafomotorické nástavce, didaktické hry na rozvoj smyslového vnímání (sluchové kostky, ozvučné hračky, hmatové pomůcky, reliéfní hry), pomůcky na dechová cvičení, strukturované pracovní koutky, komunikační tabulky, masážní a rehabilitační pomůcky, pleoptické pomůcky, ortoptické přístroje (CAM, Lokalizátor – Korektor, Synaptophor, Cupersův koordinátor apod.).

V rámci provázané spolupráce rodina – škola nabízíme možnost půjčování širokého množství odborné litarutury.

Projekty MŠ

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj